Szukaj

Konkurs

Okazjonalne konkursy są organizowane w imieniu sklepu HAFTINAHOME.PL poprzez platformy mediów społecznościowych INSTAGRAM oraz FACEBOOK.

Konkursy podlegają zasadą wymienionym w regulaminie poniżej, dostępny na stronie haftinahome.pl/strony/konkursy

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu, jest firma HAFTINA SP. Z O. O. SP. K. z siedzibą na ul. Witosa 38, 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA, NIP: 771 21 37 302 (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/haftinahome (zwanej dalej “Fanpage”) w aplikacji pod zakładką “Wygraj prezenty” (zwanej dalej “Aplikacją” lub “Aplikacją Konkursową”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyd wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage

c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w

Profilu, na publikowanie przez Aplikację informacji w Profilu Uczestnika oraz na wysyłanie wiadomości przez Aplikację.

d. Wytypowanie kategorii w Aplikacji Konkursowej

e. Polecenie aplikacji znajomym (o ile Aplikacja tego wymaga)

3. Konkurs trwa od dnia 20 grudnia 2010 godz. 12:00 do 15 stycznia 2011 godz. 23:59

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest zestaw: aparat fotograficzny Nikon COOLPIX L21 oraz dysk twardy WD My Passport Essential SE 1TB USB2.0 Black. Wartośd nagrody (zestawu) wynosi 660 zł. (zwany dalej “Nagrodą Główną”)

2. Nagrodami dodatkowymi jest 27 koszulek Microsoft (zwane dalej “Nagrodą Dnia”)

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

str. 2

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Codziennie o wybranej przez siebie godzinie Organizator na stronie www.komputronik.pl na karcie produktowej jednego z produktów należących do danej kategorii przedstawionych w Aplikacji Konkursowej doda tekst “*#+” i tym samym ustali miejsce ukrycia nagrody. Moment pojawienia się tego tekstu będzie tożsamy z momentem ukrycia nagrody. Tekst “*#+” zostanie usunięty z karty produktowej w czasie od 5 minut do 6 godzin, jednak nie później niż w momencie ukrycia kolejnej nagrody (pojawienia się tekstu “*#+” na innej karcie produktowej).

2. Nagrodę dnia otrzyma Uczestnik, który jako wytypuje poprawne miejsce oraz będzie najbliżej momentu ukrycia nagrody przez Organizatora.

3. Uczestnik, który otrzyma nagrodę dnia oraz będzie najbliżej momentu ukrycia nagrody ze wszystkich uczestników konkursu otrzyma Nagrodę Główną.

4. Nagrodę dnia można otrzymad wyłącznie raz w okresie trwania konkursu. W przypadku, w którym Uczestnik wygra więcej niż jedną nagrodę dnia, wówczas nagroda dnia trafi do kolejnego Uczestnika w rankingu.

5. W przypadku, w którym więcej niż jeden uczestnik uzyska najlepszy czas, wówczas nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który wziął udział w konkursie jako pierwszy (liczy się moment zapisania wytypowanego hotelu w konkursie). Dotyczy to zarówno nagród dnia, jak i nagrody głównej.

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się – poprzez wiadomośd wysłaną na Facebooku.

7. Informacja o wygranej nagrodzie dnia zostanie umieszczona w Aplikacji Konkursowej o północy oraz zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych.

8. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakooczenia konkursu.

9. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

10. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesład w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

11. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

12. Organizator ma prawo podad dane Zwycięzcy na stronie www.komputronik.pl oraz na Fanpage.

13. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych

str. 3

danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

16. W przypadkach wykrycia działao niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostad wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Prezenty na Facebooku od Komputronik”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści Aplikacji Konkursowej lub są zawarte w logice aplikacji.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów