REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HAFTINAHOME.PL z 02.04.2020 r.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego HAFTINAHOME.PL;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.haftinahome.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HAFTINA SP. Z O.O. SP. K. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.haftinahome.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.haftinahome.pl, prowadzony jest przez firmę HAFTINA sp. z.o.o sp. k. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000499638, NIP: 7712137302, REGON: 004709592, adres: ul. Witosa 38 97-300 Piotrków Trybunalski, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności

[w zależności od dostępnych możliwości]

:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,
b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
c) Chrome 15.x,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Haftina Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.haftinahome.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Haftina SP. Z O.O. SP. K. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Haftina Sp. z o.o. sp. k. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Haftina Sp. z o.o. sp. k.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Haftina Sp. z o.o. sp. k.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.haftinahome.pl, dokonać wyboru dostępnych towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Haftina Sp. z o.o. sp. k. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną […], zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską istnieje możliwość odbioru osobistego. Koszty dostawy wynoszą:
Obiór własny: 0 PLN
Za przedpłatą:
a) InPost – 11,99 PLN
b) Kurier UPS – 14,99 PLN
Płatność przy odbiorze: 19,99 PLN
Zamówienia powyżej 300 PLN: 0 PLN.
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do maksymalnie 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.haftinahome.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 64 1500 1605 1216 0000 4293 0000,

b) gotówką – przy odbiorze zamówienia poprzez przekazanie gotówki, odpowiednio – na poczcie lub kurierowi, albo

c) tzw. szybkim przelewem bankowym – przy składaniu.

d) kartą podarunkową

e) kartą płatniczą (MasterCard i Visa)

f) Twisto – metoda zakupów online „Kup teraz, zapłać później”, więcej informacji znajdziesz poniżej w REGULAMIN METODY PŁATNOŚCI TWISTO

VII. Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
Haftina Sp. z o.o. sp. k.,
ul. Wincentego Witosa 38,
97-300 Piotrków Trybunalski,
tel.: +48 695 205 345
e-mail: zamowienia@haftina.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar na Haftina Sp. z o.o. sp. k. wraz z dowodem zakupu, ul. Wincentego Witosa 38, 97-300 Piotrków Trybunalski , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Konsument otrzyma zwrot środków do 14 dni roboczych od otrzymania informacji o zwrocie. Warunkiem jest to, iż towar dotrze do naszego magazynu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1. Haftina Sp. z o.o. sp. k. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres zamowienia@haftinahome.pl. Haftina Sp. z o.o. sp. k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni (jeśli do reklamacji zostanie dołączony dowód zakupu), a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1. Haftina Sp. z o.o. sp. k. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Haftina Sp. z o.o. sp. k. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Haftina Sp. z o.o. sp. k., ul. Wincentego Witosa 38, 97-300 Piotrków Trybunalski, mailowo pod adres: zamowienia@haftinahome.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Haftina Sp. z o.o. sp. k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Haftina Sp. z o.o. sp. k. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Haftina Sp. z o.o. sp. k. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Haftina Sp. z o.o. sp. k.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

I. Postanowienia ogólne
§ 1 W niniejszym regulaminie karty podarunkowej Haftina Atelier, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a) Wydawca – HAFTINA sp. z.o.o sp. k., ul. Wincentego Witosa 38, 97-300 Piotrków Trybunalski. NIP: 7712137302,
b) Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie karty, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym Wydawcy.
c) Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,
d) Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,
e) Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.haftinahome.pl
§ 2 Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej Regulamin dostępny jest:
a) w siedzibie Wydawcy;
b) na stronie https://haftinahome.pl/strony/regulamin/strony/regulamin
II. Wydanie Karty Podarunkowej
§ 3 Karta Podarunkowa sprzedawana jest w sklepie internetowym na stronie https://haftinahome.pl/

Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest jej zakup przez Klienta na stronie internetowej.
§ 4
1. Karta Podarunkowa może być używana w sklepie internetowym pod adresem https://haftinahome.pl/ bezpośrednio po wydaniu Karty Klientowi.
2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 36 miesięcy od dnia jej zakupu.
3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.
4. Karta Podarunkowa jest jednorazowego użytku i może być użyta tylko do jednego zamówienia.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej
§ 5
1. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty nią za towary oferowane w sklepie internetowym.
2. W Sklepie internetowym Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez wprowadzenie specjalnego kodu umieszczonego na Karcie Podarunkowej, w odpowiednim polu w trakcie składania zamówienia.
3. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową do wyczerpania zgromadzonych na niej środków pieniężnych, wynikających z wartości karty lub jednokrotnym jej wykorzystaniu.
4. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
5. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej, reszta środków pozostanie na karcie.
6. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
a) braku środków na Karcie Podarunkowej;
b) braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny.
c) upływu ważności Karty Podarunkowej. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej na stronie internetowej https://haftinahome.pl/ Wydawca zobowiązuje się do zwrotu kwoty jaka została zawarta na Karcie Podarunkowej.
d) jednokrotnym użyciu Karty podarunkowej.
7. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.

IV. Zwrot towarów
§ 8
1. Towary nabyte w sklepie https://haftinahome.pl/ z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w sklepach Haftina Atelier.
2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się w formie wymiany produktów na nowy produkt o wartości równej wartości zwracanych towarów.
V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej
§ 9
1. Reklamacje dotyczące wydania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio e-mailem na adres: sklep@haftina.pl.
2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

REGULAMIN METODY PŁATNOŚCI TWISTO

Twisto to nowa metoda zakupów online „Kup teraz, zapłać później”. Klient może wybrać tę metodę płatności i zapłacić za kupione produkty do 21 dni od zakupienia produktów na naszej stronie www.haftinahome.pl. Jeżeli klient nie zapłaci swojego zobowiązania w ciągu 21 dni, naliczone zostaną odsetki ustawowe. Mają one wartość 14% w skali roku zgodnie z art. 481 § 21 i § 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). W tej sytuacji klient zostanie powiadomiony drogą mailową SMS o odsetkach przez każde następne 5 dni po upływie terminu spłaty. Pełen opis tej usługi widnieje na stronie https://www.twisto.pl/